Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Općenito

Udruženje obrtnika osnovni je oblik organiziranosti obrtnika sa ciljem da se unaprijede djelatnosti obrtnika, usklade pojedinačni interesi članova, razvijaju poslovni običaji, sudjeluje u utvrdjivanju razvojne politike i izradi društvenih planova razvoja jedinica lokalne samouprave, pokreću inicijative za donošenje zakona, propisa i drugih mjera koje utječu na uvjete privredjivanja i brži razvoj oobrta te rješavaju ostala pitanja od značaja za osobni rad.

Svaki obrtnik, danom upisa u obrtni registar postaje, temeljem zakonske odredbe, član udruženja obrtnika.

Udruženja obrtnika uključena su u komorski sustav putem Područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore.

Udruženja, područne obrtničke komore i HOK djeluju putem skupština, izvršnih odbora i odbora (sekcija) po djelatnostima. Administrativno-stručne poslove za ove asocijacije obavljaju stručne službe.

U sustavu Hrvatske obrtničke komore djeluje 116 udruženja obrtnika i 20 područnih (županijskih) obrtničkih komora


 Iz Statuta Hrvatske obrtničke komore:

UDRUŽENJE OBRTNIKA

Članak 56.

Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtnika na razini jedinica lokalne samouprave obrtnici osnivaju udruženja obrtnika.

Članak 57.

Udruženje obrtnika je pravna osoba.
Pravnu osobnost udruženje obrtnika stječe danom upisa u registar udruženja obrtnika kojeg vodi područna obrtnička komora.
Postupak i način osnivanja udruženja obrtnika utvrdit će se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština.

Članak 58.

Udruženje obrtnika osniva se na teritorijalnom i strukovnom principu za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.
Udruženje obrtnika je član područne obrtničke komore.
Udruženje obrtnika ima Statut.

Statutom udruženja obrtnika uređuju se osobito:

- sadržaj rada,
- organizacija i teritorijalni obuhvat udruženja,
- ostvarivanje interesa članova u udruženju obrtnika,
- prava, obveze i odgovornosti članova,
- postupak donošenja i izmjene statuta i drugih općih akata,
- tijela udruženja obrtnika, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata,
- način odlučivanja u tijelima udruženja obrtnika,
- oblici, organiziranje rada u udruženju obrtnika, a napose organiziranje i zadaci stručne službe,
- zastupanje i predstavljanje udruženja obrtnika,
- sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinice lokalne samouprave i drugim organizacijama,
- javnost rada i informiranje,
- osiguranje sredstava za rad udruženja obrtnika.

Članak 59.

Zadaće i poslovi udruženja obrtnika utvrđuju se Statutom udruženja obrtnika u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i statutom područne obrtničke komore.

Zadaci i poslovi udruženja obrtnika jesu da na svom području:

1. štiti i promiče interese svojih članova,

2. pravodobno izvješćuje područnu obrtničku komoru i Komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo Hrvatske,

3. omogući protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova,

4. brine o unapređivanju školskog sustava u obrtništvu,

5. organizira strukovni rad kroz sekcije, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,

6. raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Komore,

7. izvješćuje svoje članove o radu i odlukama područnih obrtničkih komora i Komore te im predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova,

8. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,

9. zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave i

10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

Pored poslova i zadataka utvrđenih prema stavcima 1. i 2. ovog članka udruženje obrtnika obavlja i poslove i zadaće iz djelokruga područne obrtničke komore, a koje je područna obrtnička komora prenijela na udruženje.


Članak 60.

Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja komorskog sustava kao cjeline, udruženje obrtnika obvezno je dostavljati područnoj obrtničkoj komori program rada, financijski proračun, izvješće o radu, godišnji obračun te druge opće akte koje nadležna tijela udruženja obrtnika donose u području ovlasti koje su s područne obrtničke komore prenesena na udruženja obrtnika

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije