Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore za mandatno razdoblje: 2018. - 2022.  je Ante Lukačić

Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština Komore iz redova članova Komore.
Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.
Prijedlog za izbor Predsjednika Komore može dati:
-   Upravni odbor Komore,
-   Skupštine jednog udruženja obrtnika,
-   najmanje 1/3 članova Skupštine Komore.
Ovlašteni predlagači kandidata za Predsjednika Komore mogu podržati kandidaturu samo jednog kandidata za Predsjednika Komore.
Za predsjednika Komore može se kandidirati osoba koja:
-  je član Komore
-  obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 10 godina
-  je aktivna u tijelima jedinstvenog komorskog sustava najmanje 5 godina
-  ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa
-  dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.
 Za Predsjednika Komore ne može se kandidirati osoba koja je obnašala tu funkciju ukupno dva (2) mandata uzastopno, računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta. U svrhu kandidiranja za funkciju Predsjednika Komore, mandatom se smatra obavljanje funkcije od najmanje 36 mjeseci u jednom mandatnom razdoblju.
Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje postupak i način izbora predsjednika Komore.

Na prijedlog predsjednika Komore Skupština imenuje i razrješava jednog potpredsjednika Komore iz redova članova Komore, te jednog potpredsjednika iz redova predsjednika udruženja obrtnika. .

Mandat predsjednika i potpredsjednika Komore traje četiri godine i oni mogu biti ponovno birani, sukladno članku 37. stavku 6.
Predsjedniku i potpredsjednicima Komore mandat može prestati i prije isteka mandata na koji su imenovani:
-   razrješenjem po odluci Skupštine Komore ,
-   ostavkom,
-   nastankom okolnosti iz čl. 12. st. 3.,
-   odlukom Suda časti Komore,
-   smrću i
-   gubitkom statusa člana Komore.
Prijedlog za opoziv predsjednika Komore može dati Upravni odbor, odnosno najmanje 1/3 članova Skupštine.
Poslovnikom o radu Skupštine Komore pobliže se uređuje postupak i način opoziva Predsjednika Komore.
Ne može se podnijeti prijedlog za opoziv Predsjednika Komore zbog istih činjenica o kojima je Skupština Komore odlučivala prije nego što protekne rok od 12 mjeseci od nastupanja pravnih učinaka odluke Skupštine Komore.
Predsjedniku Komore pripada pravo na posebnu novčanu naknadu čiju visinu odlukom utvrđuje Upravni odbor.

Predsjednik Komore ne može biti član Upravnog odbora ni Nadzornog odbora Komore niti udruženja obrtnika.
Predsjednik Komore ne može biti istovremeno predsjednik udruženja obrtnika, a niti predsjednik Hrvatske obrtničke komore..

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovoran je za zakonitost njezina rada.
Predsjednik Komore:
-   predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
-   usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja i rada unutar Komore,
-   brine se da rad tijela Komore bude u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, zakonom i interesima članova Komore,
-   osigurava provedbu odluka tijela Komore i Hrvatske obrtnike komore,
-   u slučaju nefunkcioniranja udruženja obrtnika saziva uz suglasnost Upravnog odbora, izvanrednu sjednicu skupštine udruženja obrtnika,
-  surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama,
-  predstavlja Komoru u suradnji s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama, raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje,
-   predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje tajnika Komore,
-  obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom i drugim općim aktima Komore.
Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Predsjednik Komore potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o provedbi odluke i zaključaka Skupštine, kao i druge akte odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.
Pri potpisivanju akata iz stavka 1. ovog članka Predsjednik Komore može koristiti faksimil.
Faksimil se koristi uz uvjete i način koji utvrđuje Predsjednik Komore.

Ako predsjednik Komore utvrdi da je opći ili neki drugi akt odnosno odluka Skupštine i drugog tijela Komore, odnosno skupštine ili drugog tijela udruženja obrtnika u suprotnosti sa zakonom ili Statutom Hrvatske obrtničke komore i ovim Statutom, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku koja je u suprotnosti sa zakonom ili Statutom Komore.
Opći ili neki drugi akt iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju na prijedlog Predsjednika Komore donosi većinom glasova propisanim člankom 22. stavak 2. i 3. ovog Statuta, u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke iz stavka 1. ovog članka.

Predsjednik HOK-a i predsjednik Komore i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Komore i udruženja obrtnika s područja teritorijalnog obuhvata Komore.

Na prijedlog predsjednika Komore, Upravni odbor Komore ima pravo pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika odnosno tajnika udruženja obrtnika te zatražiti od Skupštine udruženja da se glasuje o njihovom povjerenju ako oni krše odredbe ovog Statuta, ne provode odluke tijela Komore odnosno svojom aktivnošću štete ugledu Komore.

Predsjednika Komore u odsutnosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika Komore ili osoba koju predsjednik Komore ovlasti.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije