Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore za mandatno razdoblje: 2022. - 2026. je Vesna Parić.

Vlasnica Vesna Parić je obrt za knjigovodstvene usluge "DEGENIA" od 1996. godine.

Dugogodišnji je aktivni član u komorskom sustavu:
- na razini Hrvatske obrtničke komore:
    član Odbora za Statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava u mandatu 2018. - 2022.

- na razini Obrtničke komore Zadarske županije:
     član Skupštine od 2003. - do danas
     predsjednica Nadzornog odbora od 2018. godine do danas      
       
- na razini Udruženja obrtnika Zadar:
     član Skupštine od 2002.- danas
     član Nadzornog odbora 2002.- danas
    član Upravnog odbora Čeha za intelektualne usluge ,
     

Dobitnica je Plakete Doro Petrić 2003. godine te Srebrne značajke uz psmeno priznanje za doprinos u razvoju obrtničkih asocijacija i strukovnog obrazovanja organizacije strukovnog rada i obrtničkih aktivnosti.

IMENOVANJE PREDSJEDNIKA KOMORE:
Predsjednik Komore imenuje i razrješava Skupštinu Komore iz redova članova Komore.
Predsjednik Komore saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora Komore.
Predsjednik Komora za svoj rad odgovara Skupštini Komora.
Prijedlog za izbor predsjednika Komore može dati:
- Upravni odbor Komore,
- Skupštinu jednog udruženja obrtnika,
- najmanje 1/3 članova Skupštine Komore.
Ovlašteni predlagači kandidata za predsjednika Komora mogu podržati kandidaturu samo jednog kandidata za predsjednika Komora.
Za predsjednika Komora može se kandidirati osoba koja:
- je član Komora
- obavlja gospodarsku djelatnost najmanje 10 godina
- je aktivna u tijelima jedinstvenog komorskog sustava najmanje 5 godina
- ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa
- dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.
 Za predsjednika Komore ne može se kandidirati osoba koja je obnašala tu funkciju ukupno dva (2) mandata uzastopno, računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta. U svrhu kandidiranja za funkciju predsjednika Komore, mandatom se smatra obavljanje funkcije od najmanje 36 mjeseci u jednom mandatnom razdoblju.
Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje postupak i način izbora predsjednika Komore.
Na prijedlog predsjednika Komora Skupština imenuje i razrješava jednog potpredsjednika Komora iz reda članova Komora, te jednog potpredsjednika iz reda predsjednika udruženja obrtnika. 

MANDAT I RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA KOMORE:
Mandat predsjednika i potpredsjednika Komora traje četiri godine i oni mogu biti ponovno birani, sukladno članku 37. stavku 6.
Predsjedniku i potpredsjednicima Komora mandat se može prestati i prije isteka mandata na koji su imenovani:
- razrješenjem po odluci Skupštine Komora ,
- ostavkom,
- nastankom okolnosti iz čl. 12. sv. 3.,
- odlukom Suda časti Komore,
- smrću i
- gubitkom statusa člana Komore.
Prijedlog za opoziciju predsjednika Komore može dati Upravni odbor, odnosno najmanje 1/3 članova Skupštine.
Poslovnikom o radu Skupštine Komora pobliže se uređuje postupak i način opozicije predsjednika Komora.
Ne može se podnijeti prijedlog za opoziciju predsjednika Komore zbog istih činjenica o kojima je Skupština Komore odlučivala prije nego što je protekle godine od 12 mjeseci od nastupanja pravnih učinaka odluke Skupštine Komore.
Predsjedniku Komore pripada pravo na posebnu novčanu naknadu čiju visinu odlukom utvrđuje Upravni odbor.

Predsjednik Komore ne može biti član Upravnog odbora ni Nadzornog odbora Komore niti udruženja obrtnika.
Predsjednik Komore ne može istovremeno biti predsjednik udruženja obrtnika, niti predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

ZADACI PREDSJEDNIKA KOMORE:
Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovara za zakonitost njezina rada.
Predsjednik Komora:
- predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
- usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja i rada unutar Komora,
- odlučuje da se rad tijela Komora bude u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Komora, zakonom i interesima članova Komora,
- osigurava provedbu odluka tijela Komora i Hrvatske obrtničke komore,
- u slučaju nefunkcioniranja udruženja obrtnika saziva uz suglasnost Upravnog odbora, izvanrednu sjednicu skupštine udruženja obrtnika,
- surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama,
- predstavlja Komoru u suradnji s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama, raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje,
- predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje tajnika Komore,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom i drugim općim aktima Komore.
Predsjednik Komore može svoje pojedine vlasti prenijeti na druge osobe.

Predsjednik Komore potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine, kao i druge akte odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.
Pri potpisivanju akata iz stavke 1. ovog članka predsjednik Komore može koristiti faksimil.
Faksimil se koristi uz uvjete i način na koji utvrđuje predsjednik Komore.

Ako predsjednik Komore utvrdi da je opći ili neki drugi akt odluka Skupštine i drugog tijela Komore, odnosno skupštine ili drugog tijela udruženja obrtnika u suprotnosti sa zakonom ili Statutom Hrvatske obrtničke komore i ovim Statutom, obuhvatit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu . na ponovno raspravljanje i odlučivanje.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku koja je u suprotnosti sa zakonom ili Statutom Komore.
Opći ili neki drugi akt iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju o prijedlogu predsjednika Komore donosi većinom glasova propisanim člankom 22. stavak 2. i 3. ovog Statuta, u roku od 30 dana od dana primanja odluke iz stavka 1. ovog Statuta. Statut. članka.

Predsjednik HOK-a i predsjednik Komore i osobe koje na vlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Komore i udruženja obrtnika s područja teritorijalnog obuhvaća Komore.

Na prijedlog predsjednika Komore, Upravni odbor Komore ima pravo pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika odnosno tajnika udruženja obrtnika te zatražiti od Skupštine udruženja da se izjasni o njihovom povjerenstvu ako oni krše odredbe ovog Statuta, ne provode odluke tijela Komore odnosno svojom aktivnošću štetu ugledu Komore.

Predsjednika Komore u odsutnosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika Komore ili osobu koju predsjednik Komore vlasti.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije