Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Tajnik Komore

Tajnik Komore je Ivo Marin.

Komora ima tajnika.
Tajnika Komore imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore.
Tajnik Komore je radnik s posebnim ovlaštenjima.
Za tajnika Komore može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava, te koja će organizacijskim i drugim stručnim sposobnostima uspješno obavljati posao tajnika Komore.
Tajnik se imenuje na rok od četiri godine i može se ponovno imenovati.
Iznimno osoba zatečena na radnom mjestu tajnika na dan stupanja na snagu ovog Statuta koja ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovog članka, može i nadalje obavljati poslove tajnika

Tajnik Komore odgovoran je za provedbu politike tijela Komore, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata.
Tajnik Komore dužan je osigurati provedbu odluka tijela Hrvatske obrtničke komore i Komore.
Tajnik Komore organizira rad tijela Komore, rukovodi radom Komorskog ureda prema svojim ovlastima, te obavlja druge poslove za koje ga ovlaste tijela Komore.

Po ovlaštenju predsjednika Komore tajnik Komore osigurava provedbu financijskog proračuna i brine se o upotrebi drugih sredstava, te zastupa Komoru u imovinskim i drugim poslovima..

Tajnik Komore osigurava koordinaciju u radu između Komore, pripadajućih udruženja obrtnika i Hrvatske obrtničke komore.
Tajnik Komore odgovara za svoj rad predsjedniku Komore i Upravnom odboru Komore.

Tajnik Komore može svoje pojedine ovlasti u rukovođenju Komorskim uredom prenositi na rukovodeće djelatnike Komorskog ureda.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije