Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, a imenuje ih Skupština na četiri godine.

Popis članova Nadzornog odbora
Mandat: 2022. - 2026. 

1. Josip Kulaš - predsjednik
2. Leyla Dominis - podpredsjednik
3. Alen Radeta

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i podpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Nadzorni odbor:
1. nadzire provedbu Statuta i drugih općinskih akata Komore te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore,
2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,
3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda prema Statutu i drugim općinama. . aktima Komore,
4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicu predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, osim prve konstituirajuće sjednice koju saziva predsjednik Komore.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora te financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Komore.
Nadzorni odbor u ostvarivanju svojih zadataka može prema potrebi koristiti usluge stručnih službi i djelatnika izvan Komore.
Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.

Mandat članova Nadzornog odbora Komore prestaje:
- opozivom Skupštine Komore,
- ostavkom,
- nastankom okolnosti iz čl. 12. sv. 3.,
- odlukom Suda časti Komore,
- smrću i
- gubitkom statusa člana Komore

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije