Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Upravni odbor

Komora ima Upravni odbor.
Upravni odbor ima 5 članova.

Članovi Upravnog odbora su:
1. predsjednici udruženja obrtnika,
2. član koji imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore.
U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela Komore, predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihove djelatnosti, po potrebi drugi članovi Komore, te djelatnici Komorskog ureda.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati:
- ako ga opozove tijelo koje je izabralo
- prestankom funkcije predsjednika udruženja obrtnika,
- ostavkom,
- smrću, i
- gubitkom statusa člana Komore
- odluka Suda časti Hrvatske obrtničke komore
- nastankom okolnosti iz članka 12. stavka 3 Tijelo koje
predlaže opoziv dužno je pismeno obrazložiti razloge za opoziv.

Upravni odbor radi u sjednicama koje se održavaju prema potrebi.
Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava bez prava odlučivanja predsjednik Komore.
Upravni odbor mora se sazvati i na zahtjev:
- Nadzornog odbora,
- najmanje 1/3 članova Upravnog odbora.
Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje sjednica upravnog odbora pisano obrazložiti.
U slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik komore dužan je sazvati i održati sjednicu Upravnog odbora najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.
Ako predsjednik ne sazove sjednice Upravnog odbora u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora i/ili pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Upravnog odbora u naknadnom roku od 15 dana.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini..

Upravni odbor:
1. provodi odluke i zaključke Skupštine,
2. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
3. predlaže odluke i stajališta, te mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja
       Skupština daje,
4. ustanovljuje i zastupa razvojne interese članica Komore s gledišta jedinstvenog
       komorskog sustava, ekonomske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo
       i gospodarstvo Republike,
5. predlaže nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
       drugim tijelima i organizacijama donošenje i izmjenu propisa,
6. daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela jedinica lokalne i
       područne (regionalne) samouprave, druga tijela i organizacije,
7. daje pisano mišljenje Hrvatskoj obrtničkoj komori o usklađenosti statuta udruženja
       obrtnika sa Statutom Hrvatske obrtničke komore,
8. usklađuje međusobne interese strukovnih grupa,
9. ustanovljuje potrebe i predlaže način dokazane stručne izobrazbe u obrtništvu ,
10. predlaže članove komisije za polaganje, majstorskih ispita i ispita o stručnoj    
         osposobljenosti te članove komisije za izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje
         praktične nastave i vježbi naukovanja,
11. donosi opće akte potrebne za rad Komorskog ureda,
12. utvrđuje prijedlog financijskog proračuna , i rebalansa financijskog proračuna
         Komore koje donosi Skupština,
13. potvrđuje odluku o ispunjenju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika,
14. imenuje i razrješava članove cehova Komore i radnih tijela Upravnog odbora,
15. imenuje i razrješava tajnika Komore,
16. imenuje i razrješava predstavnike Komore u druge organizacije i tijela,
17. odlučuje o prigovorima radnika Komorskog ureda protiv pojedinačnih odluka s
         područja radnog odnosa,
18. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
19. odlučuje o potrebi za radom, pravima i obvezama u skladu s općim aktima Komore,
20. donosi Odluku o visini za naknade, nagrade, dnevnice i putne troškove članovima    
       tijela, radnih tijela i cehova Komore, sukladno odluci Hrvatske obrtničke komore o
       najvišim iznosima naknade
21. donosi Pravilnik o načinu rada cehova Komore,
22. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Komore,
23. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
24. donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Komorskog ureda Komore,
25. donosi Poslovnik o načinu izbora i djelokrugu poslova odbora i komisije Upravnog
       odbora,
26. rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu i drugim aktima pripadaju u njegovo
       djelokrug.

Upravni odbor HOK-a na prijedlog predsjednika HOK-a može pokrenuti postupak za utvrđivanje predsjednika odnosno tajničke komore te zatražiti da, u roku od 30 dana, Skupština Komore glasuje o povjerenju predsjednika, odnosno tijelo Komore koje je imenovalo tajnika da glasuje o njegovom povjerenju :
- ako predsjednik odnosno tajnik krše odredbe Statuta HOK-a, ili statuta Komore,
- ako predsjednik odnosno tajnik ne provodi odluke tijela HOK-a ili Komore,
- ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i sredstvima Komore temeljem predočenih dokaza,
- ako se pravomoćnom odlukom utvrdi nezakonitost u radu,
- ako predsjednik odnosno tajnik svojom aktivnošću štete ugledu komorskog sustava.

Upravni odbor Komore, na prijedlog predsjednika Komore može pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika, odnosno tajnika udruženja obrtnika te zatražiti da, u roku od 30 dana, Skupština udruženja obrtnika glasuje o povjerenju predsjednika, odnosno tijelo udruženja obrtnika koje je imenovalo tajnika da glasuje o njegovom povjerenju:
- ako predsjednik odnosno tajnik krše odredbe Statuta HOK-a, statuta Komore ili statuta udruženja obrtnika,
- ako predsjednik odnosno tajnik ne provodi odluke tijela HOK-a, Komore ili udruženja obrtnika,
- ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i dostupna sredstvima udruženja obrtnika temeljem predočenih dokaza,
- ako se pravomoćnom odlukom utvrdi nezakonitost u radu,
- ako predsjednik odnosno tajnik svojom aktivnošću štete ugledu komorskog sustava.

U slučajevima iz stavka. 2. ovog članka predsjednik Komore dužan je izvijestiti Upravni odbor i predsjednika HOK-a u roku od 30 (trideset) dana od dana saznanja za navedene nepravilnosti.
Ukoliko predsjednik Komore ne predloži pokretanje postupka iz stavka 2. ovog članka, tada Upravni odbor HOK-a na prijedlog predsjednika HOK-a pokreće postupke predviđene stavkom 2. ovog članka. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka predsjednik HOK-a može pokrenuti postupak pred Sudom časti HOK-a.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka predsjednik Komore može pokrenuti postupak pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Upravni odbor HOK-a na prijedlog predsjednika HOK-a može donijeti Odluku o raspuštanju skupštine i imenovanih tijela Komore i udruženja obrtnika te imenovati povjerenstvo za provođenje izbora i konstituiranje nove skupštine u slučaju:
- nefunkcioniranja Komore i udruženja obrtnika,
- ne donošenja programa rada i financijskog plana u propisanom roku,
- neusklađivanja statuta Komore i udruženja obrtnika sa Statutom HOK-a,
- ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i na raspolaganju   
  su sredstvima Komore i udruženja obrtnika temeljem predočenih dokaza,
- neprovođenje odluka Suda časti HOK-a ,
- neprovođenja izbora u skladu sa odredbama Statuta HOK-a,, statuta Komore i statuta   
  udruženja obrtnika.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka imenovano povjerenstvo preuzima sve vlasti do konstituiranja skupštine odnosno imenovanja tijela Komore odnosno udruženju obrtnika.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka predsjednik HOK-a može pokrenuti postupak pred Sudom časti HOK-a.

Mandat: 2018.-2022.

  1.   Tomislav Glavić - podpredsjednik Komore
  2.   Mladen Malta
  3.   Andreja Bukša
  4.   Stipe Bunja
  5.   Ante Rogić

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije