Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Zadaće Komore

Zadaci i poslovi  Komore utvrđeni su u skladu sa Zakonom i Statutom HOK-e.

Obrtnička komora Zadarske županije:

1. zastupa interese članstva pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pri utvrđivanju  mjera općinske, gradske i županijske gospodarske politike;
2. sudjeluje u davanju usluga, promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga organizacijom sajmova, izložbi i poslovnih kontakata;
3. potiče razvojno - istraživački i inventivni rad;
4. radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja obrtičkih i gospodarskih djelatnosti;
5. promiče obrtništvo i malo poduzetništvo;
6. promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju za obrtništvo;
7. prati i analizira gospodarsku politiku i njeno djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva;
8. upućuje stručna mišljenja i prijedloge općinskim, gradskim i županijskim tijelima i Hrvatskoj obrtničkoj komori o potrebama obrtnika i poduzetnika;
9. potiče zajedničke projekte promicanja rada i poslovanja članova;
10. vodi registar udruženja obrtnika.

Obrtnička komora Zadarske županije dužna je provoditi odluke tijela Hrvatske obrtničke komore.

Prava, obveze i odgovornosti članova Komore:
1. aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijela Komore,
2. upravljanje preko svojih predstavnika Komorom;
3. sudjelovanje u radu cehova i drugih oblika organiziranja u Komori;
4. usmjeravanje i usklađivanje međusobnih odnosa i zajedničkih interesa;
5. sudjelovanje u provedbi programa strukovnog obrazovanja za potrebe obrtništva;
6. predlaganje i razmatranje pitanja iz djelokruga Komore, organiziranje savjetovanja i obavljanje konzultacija;
prikupljanje podataka za provedbu zajedničkih interesa obrtnika;
7. davanje, traženje i primanje izvješća, te potrebnih podataka vezanih za svoju gospodarsku aktivnost;
8. pred Sud časti iznositi slučajeve povrede dobrih običaja u poslovanju obrta;
9. preko Obrtničke komore Zadarske županije i Hrvatske obrtničke komore surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave na rješavanju problema u gospodarstvu;
10. preko tijela Obrtničke komore Zadarske županije i Hrvatske obrtničke komore predlagati donošenje zakona, dugih propisa i mjera za potrebe obrtništva i malog poduzetništva;
11. razmatrati nacrte i prijedloge gospodarskih propisa i mjera za njihovu provedbu;
12. koristiti se stručnom i drugom pomoći Komore iz njezina djelokruga;
13. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore, te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu dogovorene politike komorskog sustava;
14. uredno podmirivati komorski doprinos.

Član Komore koji nije izvršio obvezu podmirenja komorskog doprinosa za razdoblje od 9 mjeseci, ne može biti član tijela u komorskom sustavu.

Član tijela komorskog sustava mora biti obrtnik koji obavlja dopuštenu gospodarsku djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu.

Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije