Fax:

023/311-383

Email:

Adresa:

23000 Zadar, Široka ulica 1/lll

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a sačinjavaju je predstavnici svih članova Komora.
Skupština ima 19 članova.
Skupštinu saziva i njome predsjedava predsjednica Komore: Vesna Parić.
Komora ima i dva podpredsjednika: Emilija Bajla i Josipa Smoljana.
U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna i strukovna zastupljenost članova.
Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju udruženja obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.
Sastav i način izbora predstavnika u Skupštinu uređuju se Odlukom o raspisivanju izbora.

Popis članova Skupštine Komore: Mandat: 2022.-2026. UO Zadar:

 1. Emilijo Bajlo 
 2. Neven Vitlov
 3. Davor Hofman
 4. Vesna Parić
 5. Hrvoje Grandov
 6. Dinko Adžić
 7. Robert Kovačević
 8. Alen Radeta
 9. Marin Deur

UO Biograd:

 1. Jurica Benčić
 2. Josip Smoljan
 3. Ante Škrokov
 4. Slavica Eškinja
 5. Ante Rogić

UO Pag:

 1. Željko Fabijanić
 2. Anita Stupičić- Išlić
 3. Ismet Seferagić

UO Benkovac:

  18. Tomislav Glavić
  19. Josip Kulaš 

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.
Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:
• ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo,
• gubitkom statusa člana Komore,
• ostavkom,
• odlukom Suda časti Komore,
• smrću.
• nastankom okolnosti iz čl. 12. sv. 3.

Skupština:
1. donosi:
      - Statut
      - program rada
      - financijski proračun Komore,
      - pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju
      - odluku o raspisivanju i provođenju izbora,
      - poslovnik o radu Skupštine,
      - pravilnik o priznanjima Komore, te
      - ostale akte koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora i drugih tijela Komore,
2. utvrđuje teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika u spornim slučajevima,
3. odobrava:
      - godišnje izvješće o radu i
      - godišnji obračun (završni račun) Komore,
 4. sudjeluje u usklađivanju politika financiranja jedinstvenog komorskog sustava,
 5.odlučuje o:
      - najznačajnijim pitanjima razvoja obrtništva,
      - kupnji nekretnina i stanju nepokretne imovine Komore
      - odlučuje o osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka Komore u vlasništvu ili suvlasništvu Komore i osnivanju zaklada i fondacija,
6. imenuje i razrješava:
     - predsjednika Komora,
     - 2 potpredsjednika Komora,
     - članove Upravnog odbora,
     - članove Nadzornog odbora,
7. bira i oponira predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore,
8. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Sjednice Skupštine održavaju se najmanje dva puta godišnje.
Sjednice Skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik Komore.
Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev:
1. Nadzornog odbora,
2. Upravnog odbora,
3. najmanje 1/3 članova Skupštine.
Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje Skupštine pismeno obrazložiti.
U slučaju iz stavke 3. ovog članka, predsjednik Komore dužan je sazvati i održati sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana od dana primanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.
Ako predsjednik Komora ne sazove sjednicu Skupštine u roku, sjednicu može sazvati Nadzorni odbor ili pisano ovlašteni predstavnik Upravnog odbora, odnosno pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) predsjednika Skupštine naknadno u roku od 15 dana. Skupština Komora može pravovaljano odlučivati ​​ako je sjednica nazočno više od polovice članova Skupštine Komora. Odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih
članova.
Kada se odlučuje o Statutu, raspisivanju izbora, financijskom proračunu, potrebna je
većina glasova svih članova Skupštine Komore.
Za odluku čija je primjena obustavljena odlukom predsjednika Komore, sukladno njegovim vlastima utvrđenim ovim Statutom, u ponovnom odlučivanju potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.
Član Skupštine Komore koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može svoje mišljenje izdvojiti pismeno ili usmeno u zapisnik.
Odluke Skupštine Komore i njezina tijela obvezatne su za sve članove Komore.
Rad Skupštine Komore uređuje se Poslovnikom.


Obrtnička komora

Zadarske županije

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

DIGITALNO POSLOVANJE OBRTNIKA

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

Image

DIZAJN I ODRŽAVANJE: Point Web Factory

     Službene mrežne stranice Obrtničke komore Zadarske županije