I. ŠTO JE OBRT?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. Obrt može obavljati i pravna osoba ako to ne čini na industrijski način. U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena (čl.1. Zakona o obrtu).

     • S obzirom na vrste, obrti mogu biti:

          1. slobodni obrti - obrti za čije je obavljanje potrebno ispuniti samo opće
              uvjete  za otvaranje obrta tj. ne traži se propisana stručna sprema

          2. vezani obrti - obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o
              stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema
              ili majstorski ispit

          3. povlašteni obrti - obrti čije je obavljanje moguće isključivo na temelju
              povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o djelatnosti

Uvjeti za otvaranje obrta

Zakonom o obrtu propisani su opći i posebni uvjeti za obavljanje obrta.

     a) Opći uvjeti (čl.3. Zakona o obrtu) koje fizička osoba mora ispuniti su slijedeći:

          1. da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom
              Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane
              ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje

          2. da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta

     b) Posebni uvjeti (čl.5. Zakona o obrtu):

          1. stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen
         majstorski ispit, ako se radi o vezanom obrtu (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)

          2. udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima ako je to propisano zakonom

          3. povlastica u slučaju obavljanja povlaštenih obrta

      Iznimke u odnosu na poseban uvjet:
      • Iznimno, fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne  ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne  spreme ili položenog     majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ukoliko na  takovim poslovima zaposli radnika koji udovoljava propisanim uvjetima što se i  upisuje u obrtni registar.( više... )

      • Posebna je povoljnost predviđena za obrte sa sjedištem na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko - planinskim područjima i Zakonom o otocima, koje fizičke osobe mogu obavljati bez položenog majstorskog ispita ukoliko imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu uz uvjet da majstorski ispit polože naknadno, u roku od 2 godine od dana upisa obrta u obrtni registar.

Prostor

Prostor u kojem se obrt obavlja mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo, a oprema mora udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti.
(čl. 7. Zakona o obrtu).

Zajedničko obavljanje obrta

Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt. Za zajedničko obavljanje vezanih obrta dovoljno je da jedna od osoba, uz opće uvjete, ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenost, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita. Međusobni odnosi osoba uređuju se pisanim ugovorom i primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.

Napomena:

Uz uvjete iz Zakona o obrtu, prilikom otvaranja obrta treba obratiti pažnju i na zakonske propise (kao npr. Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu, Zakon prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, itd.) koji određuju posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti., osobito za uvjete prostora, stručne spreme ili posebnih dozvola i koncesija.

II. OBRT I TRGOVAČKO DRUŠTVO - USPOREDBA

Opis Obrt Trgovačko društvo
Temeljni kapital Nema 10,00 kuna za j.d.o.o.
20.000,00 kuna za d.o.o.
200.000,00 kuna za d.d.
Troškovi osnivanja 470,00 kuna
(Iznimno, u razdoblju od 01. siječnja 2015. do 1. siječnja 2016. godine, za izdanu obrtnicu, fizička osoba se oslobađa plaćanja iste pa će u tom razdoblju trošak registriranja obrta iznositi 270 kuna.)
cca 800,00 kuna do 6.000,00 kuna
Vrijeme potrebno za registrir./osnivanje Obično od 1 do 3 dana, a maksimalno 15 dana 40 dana
Mjesto registracije Nadležni ured državne uprave u županiji ili Gradu Zagrebu Trgovački sud
Odgovornost Cjelokupnom imovinom obrtnika * Visinom temeljnog kapitala
Knjigovodstvo Jednostavno knjigovodstvo u skladu sa Zakonom o dohotku Dvojno knjigovodstvo po Zakonu o računovodstvu
Članstvo u Komori Hrvatska obrtnička komora Hrvatska gospodarska komora
Djelatnosti Sve dopuštene gospodarske djelatnosti Sve dopuštene gospodarske djelatnosti
Porezne stope

Zakon o porezu na dohodak „Narodne novine“, broj 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, 43/2013, 120/2013, 125/2013 i 148/2013

Članak 8.
(1) Porez na dohodak plaća se po stopi od 12% od porezne osnovice do visine jednostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između jednostrukog i četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad četverostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Porez na dohodak prema stavku 1. ovoga članka uvećava se za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima, a umanjuje se ako jedinice lokalne samouprave propišu niži udio u porezu na dohodak od onog koji im pripada po posebnom zakonu.

20%
Zaposleni Nema ograničenja Nema ograničenja
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost Naplaćeni račun

Izdani račun

(gospodarstva s ukupnim

godišnjim primicima do 3

milijuna kuna, po naplaćenom,od 1. 1. 2015.)

Pomaganje u radu članova obiteljskog kućanstva (bez ugovora o radu) da ne
Mogućnost privremene obustave rada do 1 godine da ne

Zatvaranje likvidacija

upravne pristojbe od 100 kuna
te 70 kuna državnih biljega

j.d.o.o-a 600 kuna,

d.o.o-a 2.500 kuna.
troškovi objave 100 kn

Trajanje zatvaranj/likvidacije 1-2 dana 250 dana.
Zakon definira da JDOO prelazi u DOO kada temeljni kapital prijeđe limit od 20000 kn (trošak oko 4000 kn).

* Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život (čl. 36. st. 2. Zakona o obrtu)

Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati (čl. 36. st. 3. Zakona o obrtu)

III. OTVARANJE OBRTA STRANIH OSOBA

Strani državljani mogu u Republici Hrvatskoj obavljati obrt pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske i pri tome moraju ispunjavati iste uvjete za otvaranje obrta - kako opće, tako i posebne, za obavljanje vezanih obrta.

Dodatni uvjet postavljen je Zakonom o strancima (NN 79/07 i 36/09) koji propisuje potrebu pribavljanja poslovne dozvole, a koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Postupak registracije obrta stranca odvija na slijedeći način:

          1. registracija obrta bez datuma početka obavljanja djelatnosti

          2. pribavljanje poslovne dozvole

          3. prijava datuma početka obavljanja djelatnosti u obrtu

 Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova

Obavijesti

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      
Portal 
 
Obrtnog registra RH

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

http://sor.mingorp.hr/images/POZADINA.gif

portor.hr
Portal Obrtnog registra
Republike Hrvatske

Scroll to top