Ispis

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Licencu za izvođenje praktičnog dijela naukovanja mogu dobiti:

 - osobe  s položenim majstorskim ispitom;

 - osobe ( obrtnici i zaposlenici u obrtu)  kojima se priznaju prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom (osobe sa završenom odgovarajućom srednjom  stručnom spremom najmanje 5 godina radnog iskustva  u zanimanju do 01.07 1994.; srednja stručna sprema mora biti stečena prije stjecanja radnog iskustva) ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika (ispit se polaže u Obrtničkoj  komori Zadarske županije);

 - osobe sa završenim odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem  ako imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika;

-  te fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenom odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o
poučavanju učenika,

osobe koje do 10.12.2014. imaju registriran obrt, odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika

-  praktični dio  naukovanja može se  izvoditi u pravnoj osobi ( doo, ustanovi, zadruzi)  ako  pravna osoba zapošljava osobu s položenim majstorskim ispitom ili osobu
s ostalim gore navedenim uvjetima koje vrijede za obrt.

Svi gore navedeni subjekti ako žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju imati opremljenu radionicu za praksu u skladu s nastavnim planom i programom određenog zanimanja, osigurane mjere higijensko-tehničke zaštite pri radu i zaštite okoliša, te propisane sanitarne standarde.

Ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore.

Potrebni dokumenti:

Uz zahtjev je potrebno priložiti:
1.   obrtnicu ili rješenje trgovačkog suda (preslika)
2.   dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno
      stečenom radnom iskustvu, osoba koje izvode praktičnu nastavu i vježbe
      naukovanja:
       a) majstorska diploma ili potvrda o položenom majstorskom ispitu (preslika), ili
       b) dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu  
           (preslika) te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o
            poučavanju učenika (preslika), ili
       c) diploma/svjedodžba o završenom visokoškolskom obrazovanju (preslika) i 
            dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju
            učenika (preslika), ili
       d) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za
           patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna (preslika),
           preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30.06.2013. godine (preslika
           svih stranica radne knjižice na  kojima postoje upisani podaci i sve stranice na
           kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno
           potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda
           za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju  
           osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili
       e) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju
           (preslika), presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30.06.2013. godine
           (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i 
           sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili 
           elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj
           evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom
           ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju  učenika (preslika)
3.  zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe
     koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ili dokaz o oslobođenju od 
     obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog  propisa
     (preslika)
4.  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5.  suglasnost za traženje podataka
6.  preslika osobne iskaznice.
7.  popunjeni i pečatirani zahtjevi  Suda časti HOK-e i Ministarstva pravosuđa
    
(dostavlja se iz Komore)

Plaćanje:

Cijena licence: 600,00 kn

Primatelj: OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE
Broj računa: IBAN: HR2924020061100071365
model: HR05
poziv na broj: 400-OIB
Opis plaćanja: Uplata za licencu

Kopiju uplatnice dostaviti u Komoru.

POTREBNI OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje/promjenu/dopunu/prestanak/ dozvole (licencije)

word icon manja

______________________________

Suglasnost za traženje podataka

word icon

____________________________

 Obrazac zahtjeva Sud časti HOK-a

pdf icon

___________________________

Zahtjev obrazac Minist. pravosuđa

word icon