PDV u graditeljstvu nakon 1. srpnja 2013.

Od 1. srpnja 2013. pri fakturiranju graditeljskih usluga propisana je porezna pogodnost da se PDV ne obračunava i ne plaća ako se te usluge fakturiraju obvezniku poreza na dodanu vrijednost u RH.

Ovo izuzeće je propisano člankom 75. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. I ako je u medijima tumačeno kako se porezna obveza može prenijeti na primatelja ovih usluga napominjemo da je to obveza, a ne izbor jer je Zakonom jasno propisano:
"Porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave sljedeće isporuke:
a) građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge"

Članak 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisuje što se smatra građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona uključujući usluge održavanja, rekonstrukcije i uklanjanja građevina, popravaka i čišćenja:
a) usluge projektiranja i drugi poslovi u vezi s građevinskim objektom,
b) pripremni radovi na gradilištu, radovi na rušenju objekta ili njegovih dijelova,
c) izgradnja građevinskih objekata ili njihovih dijelova,
d) instalacijski radovi,
e) završni građevinski radovi,
f) održavanje, renoviranje i popravak objekta ili njegovih dijelova, uključujući čišćenje, keramičarske, tapetarske i parketarske radove,
g) pružanje usluga nadzora,
h) postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina,
i) iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem,
j) svaka usluga koja uključuje isporuku pokretnina i njihovu ugradnju u nekretnine tako da pokretnina stječe svojstva nekretnine,
k) ustupanje osoblja, ako osoblje obavlja građevinske usluge.

Kako je pravilnikom navedeno "osobito se smatraju" nabrajajući usluge od a) do k) smatramo da se i na ostale građevinske usluge koje nisu navedene u popisu može primijeniti prijenos porezne obveze na primatelja građevinske usluge obveznika poreza na dodanu vrijednost, ako to obavljeno stječe svojstvo nekretnine.

Što to točno u znači praksi?
Bez obzira radilo se o izvođenju tih radova za investitora kao izvođač radova ili kooperanta ili podizvođača za izvođača, ili samo o popravku - održavanju nekretnina i njenih dijelova ako se ta usluga obavlja za obveznika poreza na dodanu vrijednost, PDV se ne obračunava. To ne isključuje pravo na priznavanje pretporeza po ulaznim računima.

Što to znači za primatelja takve usluge?
Primatelj takve usluge priznaje pretporez i obračunava PDV (samo kroz poreznu prijavu), osim ako je investitor i nema ovjerenu situaciju. U tom slučaju za njega porezna obveza nastaje kada su mu usluge obavljene, a pretporez može priznati tek po ovjeri situacije. Investitorima postaje jako bitno da se situacije što prije ovjeravaju, kako bi što prije stekli pravo na odbitak pretporeza.

Što to znači kada je više isporučitelja i više primatelja koji su u sustavu PDV-a u nizu?
Svi u nizu kao isporučitelji primjenjuju neobračunavanje PDV-a, a svi u nizu kao primatelji imaju i obvezu i pretporez.

Što ako se materijal proda naručitelju građevinskih usluga, a potom se obavi graditeljska usluga s materijalom naručitelja koji je obveznik PDV-a?
Prodaja materijala je djelatnost trgovine, za što treba biti registriran kao i zadovoljiti ostale posebne uvjete za obavljanje trgovine na veliko (minimalno tehnički uvjeti...). U tom se slučaju materijal kupuje i evidentira kao trgovačka roba i prodaje kao trgovačka roba kupcu. To može biti s zaduženjem robe na zalihu ili bez zaduženja ako se ta roba prodaje u tranzitu. Pri prodaji te trgovačke robe kupcu treba obračunati PDV. A samo na uslugu građenja koja se obavlja s materijalom naručitelja ne obračunava se PDV.

Ovo pravilo se ne primjenjuje pri obavljanju tih usluga u državi članici (DČ) ili kada tu uslugu obavlja poduzetnik iz DČ, tada se te usluge oporezuju PDV-om prema mjestu gdje se nalazi nekretnina.

Oprez: ako se usluga obavlja na nekretnini u DČ, poduzetnik se treba registrirati za potrebe PDV-a u toj DČ prema propisima te DČ!

Više na u dokumentu: Prijenos porezne obveze u graditeljstvu.

Što mora sadržavati račun za izvršenu građevinsku uslugu?

Račun za izvršenu građevinsku uslugu mora sadržavati sve elemente propisane odredbom članka 79. stavak 1. i stavak 3. Zakona o PDV-u i to:

1) broj računa i datum izdavanja,

2) ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),

3) ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),

4) količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,

5) datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa,

6) jediničnu cijenu bez PDV-a,

7) popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,

8) zbrojni iznos naknade.

No, obzirom da je primatelj usluge obvezan platiti PDV, na računu je sukladno odredbi članka 79. stavak 7., obvezno navesti napomenu:

„PDV na vrijednost izvršene građevinske usluge nije obračunan - prijenos porezne obveze prema odredbama članka 75. stavak 3. točka a) i članka 79. stavak 7. Zakona o PDV-u“. Isto tako, kad se izdaje račun za primljeni predujam, na računu obvezno mora biti navedena napomena: „PDV na vrijednost primljenog predujma za ugovorene građevinske usluge nije obračunan - prijenos porezne obveze prema odredbama članka 75. stavak 3. točka a) i članka 79. stavak 7. Zakona o PDV-u“. Navedeno je sukladno odredbi članka 159. stavak 1. Pravilnika o PDV-u prema kojoj se za primljene predujmove, odnosno uplate koje su izvršene prije isporuke dobra ili obavljene usluge mora izdati račun u smislu članka 79. stavka 1. Zakona o PDV-u. Pri tome je izdani račun za predujam isprava u smislu i za potrebe Zakona o PDV-u.

Izdavatelj računa može, samo u inoformativne svrhe, kao prilog računu priložiti obračun sa iskazanom poreznom osnovicom kao i iznosom PDV-a koji se prenosi na kupca i nije uključen u ukupni iznos obračunanog PDV-a na računu.

Kod izdavanja računa, osim navedenih elemenata računa propisanih odredbama članka 79. stavak 1. i 3. Zakona o PDV-u, potrebno je također voditi računa i o obveznim elemntima računa koji proizlaze iz zahtjevaa drugih propisa i to:

-        članka 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12 do 81/13) – datum dospijeća,

-        članka 9. stavak 1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/12) – vrijeme izdavanja računa, oznaku opoe- ratera i načina plaćanja, te članka 11. – trodjelni broj računa – numerički broj računa, oznaka poslovnog prostora i oznaka naplatnog uređaja,

-        članka 6. stavak 1. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07 do 54/13) – potpis osobe ovlaštene za zastupanje,

-        članka 21. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93 do 111/12) - tvrtku, sjedište, sud kod kojeg je društvo upisano u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtku i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi društva i brojevi tih računa.

-        Kad se za ugovorene građevinske radove izdaje račun za predujam potrebno je voditi računa o odredbama članka 159. stavak 2., 4. i 5. Pravilnika o PDV-u prema kojim se pri isporuci dobara odnosno obavljanju usluge izdaje račun u kojem porezni obveznik od obračunanog PDV-a po tom računu uma- njuje PDV obračunan na primljeni predujam. Na tom računu porezni obveznik navodi i broj izdanog računa za primljeni predujam;

-        ako porezni obveznik nije izdao račun za primljeni predujam, ali je do roka za podnošenje prijave PDV-a za obračunsko razdoblje, u kojem je primio predujam, izdao račun za obavljenu isporuku dobara ili usluga, ne treba izdati račun za primljeni predujam;

-        ako obveznik primi predujam za isporuku dobra za koju obračunava i plaća PDV na razliku između prodajne i nabavne cijene, na računu za primljeni predujam obračunava PDV od porezne osnovice koja je jednaka razlici između prodajne cijene koju će zaračunati za to dobro i nabavne cijene toga dobra.

ODGOVORI NA PITANJA O PDV U GRADITELJSTVU OD  MINISTARSTVA FINANCIJA - POREZNA UPRAVA :

ovdje

Obavijesti

Dobrovoljno članstvo

become-a-member

Uvjeti poslovanja u EU

             New Picture

FACEBOOK

Besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu
telefon: 072 000 026
fax: 01/48 06 675
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

BAZA OBRTNIKA

          
Baza obrtnika, web adresar,
burza ponude i potražnje,
proizvodno zanatstvo, ugostiteljstvo..

OBRTNI REGISTAR

      
Portal 
 
Obrtnog registra RH

www.portor.hr

PORTAL OBRTNOG REGISTRA

http://sor.mingorp.hr/images/POZADINA.gif

portor.hr
Portal Obrtnog registra
Republike Hrvatske

Scroll to top